Onze diensten

Groei & Glunder is kinderkrachtig. Wij bieden begeleiding aan kinderen met een ontwikkel, aandacht of gedragsstoornis en kinderen met psychische of lichamelijke problematieken.

Gezinsbegeleiding

De begeleiding is gericht op het hele gezin waarbij enerzijds het doel is de pedagogische vaardigheden van jullie als ouders te versterken en anderzijds het kind vaardigheden aan te leren. Samen zetten we jullie gezin weer in zijn kracht. We werken spelenderwijs vanuit een vertrouwensband met kind en ouders. Hierdoor durft een kind zichzelf te zijn en buiten zijn comfortzone te stappen waardoor mooie stappen in de sociaal, emotionele en persoonlijke ontwikkeling gezet kunnen worden. Vanuit het Competentiemodel stimuleert de begeleider positief gedrag bij jullie kind en worden situaties gecreëerd om aan vaardigheden te werken. Zo is de kans het grootst dat een kind goed met zijn leerdoelen kan oefenen en dat doet tijdens een begeleiding die hij als plezierig ervaart. Daarbij zal altijd rekening worden gehouden met de mate waarin de jeugdige in staat is om nieuw gedrag aan te leren, te generaliseren en te integreren in zijn handelen, zodat dit nieuwe gedrag niet afhankelijk blijft van externe ondersteuning. Als ouders de regie over de opvoeding kwijt zijn werken we vanuit de methode van Geweldloos verzet aan nieuwe vormen van ouderlijk gezag waarbij het voorkomen van escalaties door controle over het eigen ouderlijke gedrag belangrijke pijlers zijn.

Deze vaardigheden kunnen o.a. betrekking hebben op:

 • Stimulering van de sociaal, emotionele, persoonlijke en/of motorische ontwikkeling
 • Ontspannen thuissituatie
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Emotieregulatie
 • Gedragsveranderingen
 • Sociale vaardigheden
 • Ondersteuning in de algemeen dagelijkse levensvaardigheden
 • Zelfredzaamheid
 • Plannen en Structureren

School begeleiding

Als je als ouder vastloopt in de opvoeding of je kind zit niet lekker in zijn vel, dan komt er als ouder veel op je af en heeft dat effect op het hele gezin. Groei & Glunder zet ouders in hun kracht, hierdoor ontstaat er weer ruimte voor rust en gezelligheid. Samen bespreken we vanuit het Oplossingsgericht werken en de theorie Geweldloos verzet vraagstukken en zorgen over je kind, zijn problematiek, gedrag of ontwikkeling en de opvoeding. Zo maken we van je huis weer een thuis.

De wijze waarop de schoolbegeleiding wordt vorm gegeven is afhankelijk van de hulpvraag van ouders en school. De begeleiding kan o.a. zorgen voor:

 • Goede interactie met andere leerlingen.
 • Meekomen met het dagritme in de klas.
 • Wegwijs tijdens gym en / of buitenspelen.
 • Een schaduw in de klas.
 • Goede overgang van basis naar middelbaar onderwijs.
 • Zelfvertrouwen.
 • Succeservaringen opdoen.
 • Ontspannen in de klas.

Ouderbegeleiding

Als je als ouder vastloopt in de opvoeding of je kind zit niet lekker in zijn vel, dan komt er als ouder veel op je af en heeft dat effect op het hele gezin. Groei & Glunder zet ouders in hun kracht, hierdoor ontstaat er weer ruimte voor rust en gezelligheid. Samen bespreken we vanuit het Oplossingsgericht werken en de theorie Geweldloos verzet vraagstukken en zorgen over je kind, zijn problematiek, gedrag of ontwikkeling en de opvoeding. Zo maken we van je huis weer een thuis.

Groepsbegeleiding

Spelen met andere kinderen of meekomen met een groep is niet voor elk kind makkelijk. Contact met andere kinderen is echter onmisbaar in de ontwikkeling. Voor deze kinderen heeft Groei & Glunder aandacht. Kinderen van het speciaal (basis) onderwijs kunnen terecht op onze groep om gestructureerd te leren samenspelen, sociale vaardigheden te ontwikkelen en het opdoen van succeservaringen.

De kinderen spelen in kleine groepjes, begeleid door twee of drie professionals die zorgen voor structuur, duidelijkheid en positieve bekrachtiging. In een gestructureerde speelsituatie krijgen de kinderen ruimte om te ontspannen, te spelen en te oefenen in sociaal contact en met een stukje zelfstandigheid. Zo kunnen aangeleerde vaardigheden in de praktijk worden gebracht of kunnen vaardigheden worden verbeterd in het contact met andere kinderen. En dat doen we het liefst zoals we dat altijd doen: speels en energiek! Met een groot speelplein voor de deur hebben de kinderen alle ruimte om lekker te kunnen rennen en ravotten.

Voor wie?

De kinderen die naar de groepsbegeleiding van Groei & Glunder komen hebben in sterkere mate behoefte aan structuur, grenzen, regels en positieve bekrachtiging. Elk kind behaalt via onze Glundermethode zijn persoonlijke (sociale) doelen in groepsverband en stroomt ook weer uit als die doelen zijn behaald.

Jonge kind

Groei & Glunder biedt zorg voor het jonge kind in de leeftijd van 2 tot 5 jaar met een achterstand in de ontwikkeling en stagnatie op verschillende levensgebieden. De achterstand kan invloed hebben op de sociaal emotionele ontwikkeling waardoor er extra opvoedingsvragen ontstaan:

 • Binnen het gezin
 • In de omgang met andere kinderen
 • In het ontwikkelen op de (kinder)opvang of op school

Dan is het fijn als een professional mee kijkt, ondersteund en oefenplek creeërt voor kind en ouder(s). Voor Groei & Glunder is het kind altijd het vertrekpunt en het gezin de basis. De zorg voor deze kinderen zal dan ook altijd gepaard gaan met zorg voor ouder(s) en het gezin als geheel.

Ouder en gezinsbehandeling
We bieden hierbij ouder/gezinsbehandeling waarbij we het belangrijk vinden om ouders weer in hun kracht te zetten door:

 • Opvoedondersteuning te bieden voor ouders in de thuissituatie
 • Psycho-educatie te geven over ontwikkelingsstagnaties 
 • Ondersteuning en behandeling te bieden in het positief ontwikkelen van het kind en het versterken van ouder/kind relatie

Groepsbehandeling op locatie (Amstelveen) voor het kind

 • Groepsochtenden waar kinderen behandeling krijgen door te leren spelen en ontspannen in een gestructureerde omgeving zodat zij de mogelijkheid krijgen om in hun eigen tempo te groeien in hun ontwikkeling.

 • Groepsochtenden waar kinderen behandeling krijgen door te leren spelen en ontspannen in een gestructureerde omgeving, zodat zij de mogelijkheid krijgen om in hun eigen tempo te groeien in hun ontwikkeling. 
 • Kinderen werken met individuele behandeldoelen die aansluiten bij hun ontwikkelingsbehoeften. 
 • Er zijn max 6 kinderen op de groep

Belangrijk om te weten

Kinderen werken aan individuele behandeldoelen waardoor er in fasen wordt gewerkt aan vooruitgang in de ontwikkeling. Binnen een jaar zou ontwikkeling zichtbaar moeten zijn van de behandeling waardoor we max. een jaar behandeling bieden. Mogelijk kunnen kinderen na het positief ontwikkelen van deze vaardigheden doorstromen naar een passende vervolg plek. Ouders brengen en halen hun kinderen zelf.

Wij bieden deze dienst alleen aan in Amstelveen.

Praktische zaken

Vestigingen:
Onze groep is gevestigd aan het Bertelmanplein in Amsterdam Zuid en in SBO het Spectrum in Amsterdam Oost.

Openingstijden:
De groep is 5 dagen per week open vanaf na schooltijd tot 17.30, ouders zijn tussen 17.00 en 17.15 uur welkom om de kinderen te komen ophalen.

Vervoer:
De groep is open voor alle kinderen uit de buurt!
Als kinderen naar een andere school gaan dan de van Detschool of het Spectrum kunnen ouders hun kind zelf brengen of komen wij deze kinderen ophalen van school met ons busje.
Zorgen moet je doen, niet maken. Daarom vinden wij het belangrijk dat de kinderen niet langer dan een kwartiertje in ons busje hoeven te zitten. Als de ophaallocatie langer dan een kwartiertje rijden is helpen we ouders graag met het vinden van een andere passende oplossing. Groei & Glunder regelt geen vervoer naar huis.

Wat doen we niet?

Om de veiligheid van de groep te kunnen garanderen kunnen we helaas geen plekje bieden aan kinderen die weglopen of kinderen met verbaal of fysiek agressief gedrag.

Tarieven 

Passend onderwijs: Scholen kunnen ons inzetten voor schoolbegeleiding, wij hanteren een tarief van €67.50 per uur.        
PGB: Je kunt ook met een PGB indicatie bij Groei & Glunder terecht. Voor de pgb begeleiding hanteren wij een tarief van €60,- per uur.

Specialistische aanbod

Gender & Eigenheid 

Het ambulante begeleidingstraject Gender & Eigenheid biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, ouder(s) en/of professionals die vastlopen op gebieden rondom gender (vorm, rol en norm), liefdesvoorkeur en/of de uiting hiervan. Wij kijken daarbij naar de verschillende leefgebieden van het kind en het gezin. De inhoud van het traject richt zich op het ontdekken en versterken van de (zelf-)acceptatie, (h)erkenning, begrip en de omgang met het ‘anders zijn’. 

Rouwtherapie: Leven & Verlies

Het traject Leven & Verlies wordt binnen Groei & Glunder gegeven door een therapeut die gespecialiseerd is in (het omgaan met) verlieservaringen en is bedoeld voor kinderen en/of gezinnen die te maken krijgen met ingrijpende veranderingen of verliessituaties. Het kan om verschillende soorten verlies gaan, zoals: een thuissituatie die veranderd omdat ouders uit elkaar gaan, accepteren dat je kind anders is of het meemaken van traumatische gebeurtenissen met betrekking tot verlies. Het traject kan op kind of gezinsniveau plaatsvinden.

Telefoon: 020 - 2615085
(voor aanmeldingen bereikbaar van 09:00-12:30)

E-mail: info@groeienglunder.nl
Adres: Houtmankade 334-2 te Amsterdam

© Groei & Glunder 2023 - Alle rechten voorbehouden

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram