Amsterdam 020 - 2615085 info@groeienglunder.nl

Kinderen ontwikkelen zich doordat ze bepaalde ervaringen opdoen. Dat zijn ervaringen met hun ouders, vriendjes, school en de materiële wereld. Met de materiële wereld wordt gedoeld op de keuze die ouders hebben in het aanbieden van bepaalde ontwikkelingsgerichte activiteiten, speelgoed, vrije tijd indeling en het al dan niet stimuleren van bepaalde vriendschappen. Groei & Glunder richt zich op het directe contact met het kind en de intermediërende rol die ouders hebben bij de ervaringen die kinderen opdoen in interactie met de sociale en materiele omgeving (NJI, Hans Meij).

Groei & Glunder tracht in de opvoeding een stimulerende en ontwikkelingsgerichte rol te spelen middels het creëren van onderstaande pedagogische basisdoelen:

 

Het bieden van Emotionele Veiligheid
De opvoed omgeving biedt kinderen een veilige basis, een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Een veilig klimaat is een voorwaarde voor het realiseren van andere pedagogische doelen. Het creëren van een vertrouwensband biedt tevens de mogelijkheid om dieper in gesprek te gaan met kinderen over onderwerpen die zij lastig vinden.

Het creëren van een Stimulerende Opvoed Omgeving
In een veilige stimulerende opvoed omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Middels het aanbieden van doelgerichte opdrachten en spellen biedt Groei & Glunder een stimulerende omgeving waarbij kinderen op hun ontwikkelings niveau worden benaderd en waar ruimte wordt gecreëerd voor de sociaal, emotionele en persoonlijke ontwikkeling.

Positief Opvoeden
Complimenten en aanmoediging stimuleren de ontwikkeling van kinderen. Positieve steun stimuleert kinderen om de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben voor een goede sociale aanpassing en om te gaan met moeilijkheden. Groei & Glunder werkt vanuit het competentie model waarbij uit wordt gegaan van het kunnen van het kind. Positief gedrag wordt benadrukt en gestimuleerd.

Het Structuur bieden en Grenzen stellen
Wanneer de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het beste. Een vaste structuur, duidelijke regels en een heldere manier van communiceren geven het kind houvast. Deze houvast heeft het kind nodig om zelfstandig activiteiten te ondernemen en tot een bepaalde mate autonomie te ontwikkelen. Groei & Glunder stimuleert de autonomie van het kind door het kind te stimuleren in het ontwikkelen van zelfstandigheid en het leren aangeven van de eigen behoeftes. Middels het aanbieden van kindervergaderingen kunnen behoeftes en regels besproken worden.

Samenwerking met ouders
Kinderen verschillen in gedrag, in de manier van denken over zichzelf en anderen en ieder kind ervaart en uit emoties anders. Ieder kind is uniek en ontwikkelt vaardigheden in het eigen tempo. Daarom is het belangrijk dat de verwachtingen van ouders in overeenstemming zijn met het ontwikkelings niveau van het kind. Te lage of te hoge verwachtingen kunnen voor problemen zorgen die de ontwikkeling belemmert. Groei & Glunder heeft dan ook geregeld evaluatie momenten met ouders om zo tot realistische doelen te komen die de ontwikkeling van hun kind stimuleren.

Duur van de zorg
Soms is het nodig om een gezin te helpen door een groot deel van de opvoedkundige taken over te nemen, hierdoor kunnen ouders weer ademhalen en op eigen krachten komen. Wanneer dat is gebeurd is het zaak toe te werken aan het teruggeven van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen regie. Dat doet Groei & Glunder door te investeren in het vergroten van de vaardigheden en zelfredzaamheid van de ouder. Groei & Glunder biedt regelmatig evaluatie momenten om samen met ouders de effectiviteit en doelgerichtheid van de zorg in ogenschouw te nemen.


Bovenstaande tekst is gebaseerd op:
Riksen-Walraven, M. (2004). Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: doelstellingen en kwaliteitscriteria. In M.H. van Ijzendoorn, L.W.C. Tavecchio & M. Riksen Walraven (red.) De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Amsterdam: Uitgeverij Boom. Verhulst, F.C. (2008). De ontwikkeling van het kind. Assen: Van Gorcum.