Amsterdam 020 - 2615085 info@groeienglunder.nl

Zorg voor uw kind

De zorg voor een kind met een diagnose is niet makkelijk. Het kind bepaalt het functioneren van het gehele gezin. Werkschema’s, vakanties en vrijetijdsbesteding dienen te worden aangepast en naar behoefte van het zorgkind te worden ingevuld. Ouders dienen zich voortdurend af te stemmen op deze hulpbehoefte, die per ontwikkelingsleeftijd weer kan verschillen. Dit legt een enorme druk op het gezinsleven en heeft direct effect op de tijd en aandacht voor de andere kinderen. Daarbij hebben ouders het drukker, het traditionele gezinsmodel is steeds minder van toepassing. Groei & Glunder merkt dat ouders vaak te lang met hun hulpvraag blijven rondlopen en daardoor te laat aan de bel trekken. Hierdoor wordt vaak één van de ouders overspannen, komt de relatie tussen ouders onder druk te staan en raakt het gezin uit balans. Deze negatieve spiraal zorgt bij een kind met een diagnose voor overprikkeling, met alle gevolgen van dien.

Bagpack
stock1

Specialistische aandacht

Een kind met een diagnose vraagt om specialistische aandacht, kennis die ouders niet altijd hebben. De begeleiders van Groei & Glunder zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van het kind en het gezin in de directe leefwereld. Door ouders en het kind (tijdelijk) in de thuissituatie te ondersteunen kunnen zij op adem komen en ruimte nemen voor zichzelf en elkaar. Dit komt de gezinsdynamiek positief ten goede en zorgt ervoor dat ouders weer energie en aandacht hebben voor de kinderen en het oppakken van het opvoedvraagstuk. Wanneer dat is gebeurd is het zaak toe te werken aan het teruggeven van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen regie van ouders door te investeren in het vergroten van de vaardigheden en zelfredzaamheid van de ouder. Ouders ontwikkelingen hierdoor een sterker inzicht in hun eigen handelen en ervaren zo meer grip op de problematieken die spelen. In overleg met ouders worden belangrijke mensen uit de leefomgeving van het gezin betrokken. Daarbij wordt altijd afgestemd met samenwerkende instanties, hulpverleners en leerkrachten. Het doel van de begeleiding van Groei & Glunder is een opname te voorkomen of te verkorten bij een grotere duurdere zorginstelling.

Groei & Glunder

Groei & Glunder biedt ambulante thuis en schoolbegeleiding aan kinderen met een ontwikkel, aandacht of gedragsstoornis, kinderen met een lichte of zware verstandelijke beperking en/of kinderen met psychische of lichamelijke problematieken. Groei & Glunder richt zich primair op gezinnen met kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. De interventies die Groei & Glunder verricht zijn enerzijds gericht op het verkleinen van een eventueel opgelopen ontwikkelingsachterstand. Anderzijds zijn de interventies gericht op het vergroten van competenties van de omgeving teneinde zelf zorg te dragen voor een gewenste ontwikkeling van kind en jongere.  

Groei & Glunder biedt Individuele begeleiding aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Hiermee wordt gedoeld op:

De begeleiding van kinderen binnen het autisme spectrum (Klassiek Autisme, Asperger, Pdd-Nos & MCDD).
De begeleiding van kinderen met ADHD of ADD.
De begeleiding van kinderen met een gedragsstoornis als ODD of CD.
De begeleiding van kinderen met angst en stemmingsstoornissen.
De begeleiding van kinderen met leerproblematieken als Dyslexie, Dyscalculie en NLD.
De begeleiding en verzorging van kinderen met een lichte tot zware verstandelijke beperking.
De begeleiding en verzorging van kinderen met lichamelijke of motorische problemen.